Välkommen till fåglarnas Mark!

I Mark möter den fågelintresserade en spännande blandning av miljöer och naturtyper, från sydsvenska höglandets utlöpare med barrskogsdominerade karga områden i öster till de öppna ådalarnas inbjudande odlingslandskap i söder. Branter och stup omger dalgångarna och i många områden dominerar ädellövskog av imponerande ålder. Landskapet är variationsrikt, vilket skapar förutsättning för ett rikt fågelliv, något som den fågelintresserade snabbt lägger märke till vid ett besök i Mark.
Variationen märks också när det gäller nivåskillnader, från lägsta punkten vid Veselången som endast ligger 6 m.ö.h. till toppar på närmare 250 meter i skoglandskapet.

Årsnederbörden är riklig, framförallt i norr, vilket ger många
stora och små vattendrag, som får leta sig ut mot havet. Bäckar och åar kastar sig ut över forsnackar och strömmar, för att till slut övergå till sävligare vattenflöden. Den största ån, Viskan, rinner från norr till söder och binder samman Mark till en helhet. Innan Viskan lämnar Mark, har den fått påfyllning från sina systerfloder, Häggån, Surtan, Lillån och Slottsån. Dessa åar har alla en rik fauna, väl värda ett besök. Runt åarna har dalgångar bildats, som på vissa ställen regelbundet översvämmas under vår och höst. Översvämningarna, vid den på 1800-talet utdikade Veselången, ger en antydan om denna sjös storslagenhet och fågelmängderna som rastar berättar om en svunnen tids naturrikedom.
I Mark har man alltid en sjö inom räckhåll.

I kommunen finns flera hundra vattendrag, de flesta näringsfattiga, men Tolken vid Torestorp och Fävren vid Kungsäter tillhör undantagen med sin mer näringsrika slättsjökaraktär. I väster finns vår största sjö, Lygnern. En flera mil lång havsfjord som snörts av från
sin omedelbara kontakt med västerhavet vid senaste istiden. Än idag kan västliga stormar få den att leva upp till sitt saltstänkta förflutna, med bevingade besökarna från fjärran kuster.

Det geografiska läget skapar förutsättningar för att flyttfåglar ska passera via Mark från vinterns rastplatser till sommarens
häckningslokaler. Redan för 70 års sedan uppmärksammades detta fenomen och framförallt Häggådalen är en magnet för fåglar och fågelintresserade under vårflyttningen, där månadsskiftet mars-april brukar vara särskilt intensivt. Flera mindre allmänna fåglar har i Mark en stark stam. Speciellt forsärlan finns i mycket starka bestånd och ett bra år kan 150 par räknas in vid Marks åar och bäckar. Även pilgrimsfalken finns med flera par i vårt område. Bland övriga spännande rovfåglar finns enstaka par brun kärrhök och lärkfalk. Ugglorna finns väl representerade med fyra arter. Under senare år har rödglada, smådopping, rördrom och kungsfiskare inlett sin etablering i Mark, med spridda häckningar som följd.

Skådaråret

Vårvintern är den översvämmade Veselången det givna valet. Närmare 10 000 gäss och änder samsas med havsörn och blå kärrhökar. I skogarna i nordost bubblar orrspel och ugglorna hoar. I april lockar Häggådalen med sina flyttfågelsträck. Dagar med 100 000 flyttande fåglar har räknats in söder om Fritsla.

I maj är det nattsångare som gäller i de breda ådalarna. Kornknarrar, vaktlar och kärrsångare finns alla på repertoaren.
Sommaren lockar med lomsjöar, röda glador och jagande pilgrimsfalkar. De fåtaliga vadarstränderna kan vara innehållsrika under högsommardagarna.

Hösten ägnas åt de rastande flyttarna. Området kring Veselången huserar flyttande småfågel och rovfåglar
. När vintern nalkas sluts cirkeln, då Veselångens gäss och örnar åter står i fokus och det är full aktivitet vid fågelmatningen i Öresten.Bli medlem idag! Sätt in 150 kr på Marks Fågelklubbs Bankgiro: 400-8496  eller betala med Swish 123 43 157 76

E-post: marksfagelklubb@gmail.com