1. Ramslätts mader

Norr om Fritsla, strax söder om Ramslätts gård.
P-möjlighet utmed vägen.

Lättillgängligt skådning sker från vägen, men utbytet ökar om man  kan vandra runt i området.
Denna betade mad utmed Häggån översvämmas årligen. Då rastar änder och gäss här. Lokalen har  annars främst blivit känd som rastplats och häckningslokal för enkelbeckasiner. Konserten under vårkvällar är stor underhållning. Varje år kan man med tur även få uppleva dubbelbeckasiner och dvärgbeckasiner. Andra häckfåglar är törnskata, buskskvätta och gulärla. Rariteter som avnjutits på lokalen är dvärg- och ortolansparv, berglärka, kungsfiskare, lärkfalk, ringtrast med mera. Rekommenderad tid att besöka maderna  och fälten däromkring är
framförallt i mars-maj.  Under höstarna kan stora mängder småfågel rasta på omkringliggande stubbåkrar och rödstrupig piplärka är årlig besökare.

Visa på karta2. Häggådalen

Söder om Fritsla har ett ”altandäck” för sträckräkning  färdigställts. Häggådalen är en magnet på sträckande fåglar under framförallt mars och april så passa på att testa plattformen medan sträcket är som bäst.
Hur kommer man dit? Parkera vid grinden (ej framför) till Hagmans fabriker. Gå ca 200 m mot Fritsla. När du kommer till en busshållplats på höger sida – vik av till vänster och följ åkerkanten ca 75 m. Du är framme!

Lättillgängligt .

Varje vår sker ett imponerande flyttfågelsträck över Sverige. En mindre del av detta passerar Häggådalen och Fritsla. Det är speciellt i slutet av mars och början av april som man har mest utbyte av ett besök. Gäss, tranor, finkar, lärkor, vråkar och kråkfåglar sätter sin prägel på lokalen men även mindre sångsvan, rödglada, ringtrast, råka, trädlärka, steglits m.fl. är årliga. Bra platser att se sträcket är fälten strax väster om Hagmans Kemi. Under höstarna flyttar fåglarna på bredare front, men är ändå knutna till dalgången. Termikdagar under perioden mitten av augusti-oktober, kan vara givande.

Visa på karta3. Assbergs raviner

 

Området nås genom att svänga av från genomfarten genom Skene vid Skene Järn. När järnvägen passerats finns en parkeringsplats på vänster hand

Tillgängligheten
begränsad på många platser, särskilt under regnperioder. Naturreservatet Assbergs raviner är både botaniskt och ornitologiskt intressant. Nere i ravinerna härskar djungelstämning med flöjtande rosenfinkar, knarrande buskskvättor och bland trädkronor och buskridåer dominerar sångarna. Längs Viskan ses skogssnäppa, drillsnäppa och mindre hackspett. Under sträcktider fylls himlavalvet ovanför brinkarna och ortolansparv, ringtrast och steglits kan rasta.

 

Visa på karta
4. Hanatorp Örby

Söder om Hanatorps camping. Parkering vid campingplatsen. Vandring ca 400 meter utmed västra stranden till fågeltorn (ej handikappanpassat).

Tubkikare rekommenderas
vid sjöspaning. Medljus fram till lunchtid. OBS! Skåda från tornet, använd stigar. Vid Ljungaåns mynning finns en av kommunens mer välbevakade lokaler. Ett vassomgärdat sankområde, som vid lågvatten blottar löftesrika stränder. Hela 29 arter vadare är sedda under årens lopp på lokalen, vilket säger en hel del om potentialen. Förutom vadare, är Hanatorp bra för änder, doppingar och tärnor. Omsättningen är stor, vilket gör att man kan möta nya arter under dagens lopp. Under säsong ses dagligen fiskgjuse och smålom. I väster finns sankängar och betesmarker där tättingar och jagande rovfåglar huserar.

Visa på karta


 

 

 

5. Öresten
 

Området nås från Berghem eller Haby och ligger i rakt sydlig riktning från Skene. En parkeringsplats finns vid Slottsån.

Runt Örestens Gård finns ett rikt urval av biotoper som hyser en varierad och intressant fågelfauna. Stenån, som är en del av Slottsån, sträcker sig från parkeringsplatsen vid Slottsberget till Öresjön. Här är svårframkomligt men vackert. Med en försiktig framfart kan man här få se forsärla, mindre hackspett, trädkrypare, stjärtmes m.fl. Slottsberget ger en vidunderlig utsikt över området och på vägen dit kan man, i lärkdungen vid parkeringsplatsen, få se mindre korsnäbb grå flugsnappare, svartvit flugsnappare och mindre hackspett. Nattetid hörs kattuggla. Ekhagen finns på höger sida om vägen upp mot Örestens flygplats. Här kan finnas göktyta, törnskata, buskskvätta. Härifrån ser man ibland rovfåglar såsom tornfalk orm- och bivråk. Vid Leråns utflöde i Viskan samlas vintertid änder, svanar och storskrakar. Kort sagt är området kring Öresten lockande för många fågelarter och genom åren har vit stork, lappsparv och kungsörn noterats för att nämna några mer ovanliga arter.


Visa på karta

 

 
6. Svansjövik Torestorp
 

Väster om Torestorp. Parkering vid trevägskrysset TorestorpÖxnevalla-Örby. Vandring ca 400 meter till fågeltorn.

Lättillgänglig (ej handikappanpassat). Tubkikare rekommenderas vid sjöspaning. Medljus på morgonen. OBS! Skåda från tornet, vandra ej ut på strandängen. Svansjövik är en grund och näringsrik vik av Tolken. Viken omges av breda vassbårder. Vid lågvatten finns vadarstränder alldeles i anslutning till tornet. Rördrom, brun kärrhök, storskarv, lärkfalk, strandskata är årlig och ibland uppträder skäggmes i vassarna. Simänder och lommar rastar regelbundet. Vid lågvatten kan man få se stora mängder vadare. Under våren pågår ett blygsamt flyttfågelsträck över lokalen. Betesmarkerna öster om tornet, är en bra rastplats under vår, med bland annat ett fynd av härfågel.

 

Visa på kartan7. Fävren

Området kan överblickas från allmänna vägar runt sjön. Fågeltorn ( ej handikappanpassat) finns i sjöns nordända, skyltat från Kungsäter. Morgon och förmiddag har tornet medljus. Avstånden är långa, så tubkikare rekommenderas.

Fävren är Marks enda utpräglade näringsrika sjö. Sjölandskapet man möter runt sjön för tankarna till ett sydskånskt landskap. Ädellövskogar, beteshagar och åkrar omger sjön och några kreatursbetade lövskogsöar, ger fullkomlighet åt den sydliga bilden. Under senvåren dallrar luften av skrattmåsars skrin, grågässkackel och spelande smålommar. Skedand, vitkindad gås, fisktärna, brun kärrhök och storspov häckar regelbundet. Pilgrimsfalk, fiskgjuse och rödglada jagar i området. Vadarna har vid lågvatten en bra rastplats i omedelbar anslutning till fågeltornet. Listan över sällsynta besökare är lång, innehållande bland annat nilgås, svarthalsad dopping och kungsfiskare.

Visa på karta8. Hyltenäs kulle Öxnevalla

Skyltat från Torestorp och Sundholmen. Parkera vid bergets fot. alt på toppen. Vandringsleder runt och på berget. Lättillgängligt.

Lämningar efter ett jaktslott uppe på berget och en milsvid utsikt, drar turister från när och fjärran. Fågelskådaren kan på samma plats avnjuta nötkråka, stenknäck och mindre hackspett. Flyttfåglar passerar berget och platsen är utmärkt lämpad för rovfågelspaning, med chans på både glada, örn och falk. Vandringsleden som utgår från parkeringsplatsen vid bergets fot, ger ”gröna” sångare, järpe, mindre flugsnappare med flera lövsumpskogsbundna arter. Omgivande Öresjön hyser häckande storskarv, fiskgjuse och lom.

Visa på karta9. Veselången

Området kan överblickas från parkeringsfickor utmed Rv 41 söder om Horred. Fågeltornet är beläget på östrasidan av området, nerfart från vägen mellan Istorp och Älgaslätt.

Utmed Viskan, mellan Horred och Istorp, breder stora områden med sanka betesmarker och åkrar ut sig. På 1800-talet en grund sjö, som fick ge vika för dikningsföretag och nödårens jordhunger. Under nederbördsrika perioder återtar sjön sin forna prakt och de stora öppna vattenvidderna attraherar gäss, änder och örnar. Stubbåkrar bjuder den trägne på rastande piplärkor och sparvar, medan denbekväme väljer fågelklubbens nyuppförda torn vid Skogsbacka. Härifrån har man en bra överblick över den breda ådalen och dess besökare. Pilgrimsfalk och rödglada besöker Veselången under häckningstid och regelbundet hörs kornknarr, vaktel och gräshoppssångare. Övriga årstider dominerargässen, med upp till 10 000 individer och halvdussinet stationära örnar. Från augusti till maj en av kommunens främsta lokaler med mängder av rara fynd. Tillfälligt har setts jaktfalk, rostand, fjällgås, mindre skrikörn, svart stork och större piplärka.

Visa på karta10. Lekvads naturreservat

Från Rv 41 genom Berghem når man reservatet genom att ta av mot Lekvad. Parkering finns alldeles efter att man passerat Viskan på hö sida.

Området präglas av lövskog med stort inslag av hassel. I anslutning till det strömmande vattnet håller forsärlan till och i lövskogen ses och hörs stenknäck, olika hackspettarter samt sångare av olika slag. Uppströms bron finns fina lekplatser för lax.

Visa på karta11. Storåns utlopp Lygnern

söder om Sätila. P-möjlighet vid badstranden. Skådning kan ske från badbryggan. Lättillgängligt. Tubkikarerekommenderas vid sjöspaning.

Lygnern är en pärla, med massor av natur att upptäcka. En av platserna där man enkelt kan ta del av sjöns fågelliv är vid Storåns utlopp. Doppingar, gäss och änder rastar under flyttningstider, och i augusti övernattar 1000- tals svalor i vassarna. I intilliggande sumpskogar håller rosenfinkar och mindre hackspettar hov på senvåren. I ån finns också ofta forsärla och, sällsynt, kungsfiskare. Vid västlig storm kan stormfåglar och tretåig mås uppträda. Kalla vintrar då de flesta sjöar är isbelagda, brukar Lygnern stå öppen, vilket attraherar änder och trutar. Lommar och fiskgjuse häckar i anslutning till sjön och fiskar dagligen i området under sommaren.

Visa på karta12. Brokvarn Öxabäck

Kör från Örby till Öxabäck. Lokalen är belägen på hö sida efter bron, ca 1 km före Öxabäck.

Vid forsen intill kvarnen häckar årligen strömstare och forsärla. Den 2 km långa naturstigen, som utgår från kvarnen, ger en bra bild utav landskapet i östra Sjuhärad.
Arter som stjärtmes, rörsångare, sävsparv, gröngöling, spillkråka,Mindre hackspett, skogssnäppa och drillsnäppa visar ofta upp sig.

Visa på karta

Fotograf Tommy Lundberg ÖxabäckBli medlem idag! Sätt in 150 kr på Marks Fågelklubbs plusgiro: 633 8794-8   E-post: marksfagelklubb@gmail.com